مشورک بلوغ دختران

مشاور: خانم زهرا افکاری
تعداد آموزش ها: ۶ ویدیو
تعداد تمرین ها: ۲۵ مرحله
قیمت بسته: رایگان

 

بلوغ دختران:
نوجوانی یکی از دوره های رشدی مهم و در عین حال پرتنش برای هر فردی می باشد. این دوره نیز مانند هر دوره رشدی دیگر دارای چالش ها و نیازهای خاص مربوط به خود می باشد.

بر اساس طبیعت انسانی، در این دوره به علت ترشح هورمون های جنسی و هم چنین نیاز عاطفی، نوجوان به سمت جنس مخالف تمایل و کشش پیدا می کند.
والدینی که شناخت صحیحی نسبت به نیازهای دوره نوجوانی ندارند و غیرواقع بینانه عمل می کنند، تلاش می کنند واقعیت این میل طبیعی را سرکوب کنند و با خشم نسبت به این موضوع واکنش نشان می دهند.
اما والدین آگاه نسبت به دوره نوجوانی دیدگاه واقع بینانه دارند و ضمن درک احساسات فرزندشان کنار او هستند تا در مدیریت این هیجانات و پیشگیری از هرگونه خطر و سوئ استفاده به او کمک کنند.

در این مشورک خانم افکاری، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی در هفت مشوره به شما آموزش هایی می دهد و شما باید برای در هر مشوره تمرین هایی را انجام دهید تا بتوانید این موضوع را مدیریت نمایید.
با انجام هر مشورگام (مرحله) شما مقداری مشوریال (امتیاز) دریافت می کنید و می توانید با آنها به مشورباکس (کمد جوایز) بروید و یک جایزه انتخاب نمایید.

 

ویدیوی معرفی خانم زهرا افکاری

خانم زهرا افکاری کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
مشاورخانواده
مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی