مشورک برخورد صحیح والدین با رابطه نوجوان با جنس مخالف

مشاور: خانم دکتر صالحیان
تعداد آموزش ها: ۷ ویدیو
تعداد تمرین ها: ۲۳ مرحله
قیمت بسته: 1000 مشوریال (معادل 10 هزار تومان)

 

رابطه با جنس مخالف:
نوجوانی یکی از دوره های رشدی مهم و در عین حال پرتنش برای هر فردی می باشد. این دوره نیز مانند هر دوره رشدی دیگر دارای چالش ها و نیازهای خاص مربوط به خود می باشد.

بر اساس طبیعت انسانی، در این دوره به علت ترشح هورمون های جنسی و هم چنین نیاز عاطفی، نوجوان به سمت جنس مخالف تمایل و کشش پیدا می کند.
والدینی که شناخت صحیحی نسبت به نیازهای دوره نوجوانی ندارند و غیرواقع بینانه عمل می کنند، تلاش می کنند واقعیت این میل طبیعی را سرکوب کنند و با خشم نسبت به این موضوع واکنش نشان می دهند.
اما والدین آگاه نسبت به دوره نوجوانی دیدگاه واقع بینانه دارند و ضمن درک احساسات فرزندشان کنار او هستند تا در مدیریت این هیجانات و پیشگیری از هرگونه خطر و سوئ استفاده به او کمک کنند.

در این مشورک خانم دکتر صالحیان در هفت مشوره به شما آموزش هایی می دهد و شما باید برای در هر مشوره تمرین هایی را انجام دهید تا بتوانید این موضوع را مدیریت نمایید.
با انجام هر مشورگام (مرحله) شما مقداری مشوریال (امتیاز) دریافت می کنید و می توانید با آنها به مشورباکس (کمد جوایز) بروید و یک جایزه انتخاب نمایید.

 

 

دکتر حانیه صالحیان
مدیر مرکز مشاوره اکسیر
دکتری: روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی، آزاد اسلامی

کارشناسی: روانشناسی بالینی، دانشگاه علاوه طباطبایی