مشورک بدغذایی کودک

مشاور: خانم دکتر صالحیان
تعداد آموزش ها: ۱۴ ویدیو
تعداد تمرین ها: ۴۶ مرحله
قیمت بسته: رایگان

 

بدغذایی کودک:

بدغذایی کودک یکی از دغدغه های اصلی والدین است. پرخوری، بدغذایی و کم اشتهایی باعث نگرانی والدین می شود.

از طرفی این مشکل باعث زحمت و دردسر برای والدین می شود. در کنار این کودکانی که تغذیه ی صحیحی ندارند در برابر بیماری ها آسیب پذیر ترند.

در این مشورک خانم دکتر صالحیان در ۱۴ مشورک به شما تکنیک هایی را آموزش می دهد تا بتوانید با این مشکل مقابله نمایید. پشما باید در هر مشوره تمرین هایی را انجام دهید تا بتوانید این آموزش های فراگرفته شده را بیشتر و بهتر به کار ببرید.
با انجام هر مشورگام (مرحله) شما مقداری مشوریال (امتیاز) دریافت می کنید و می توانید با آنها به مشورباکس (کمد جوایز) بروید و یک جایزه انتخاب نمایید.

 

 

دکتر حانیه صالحیان
مدیر مرکز مشاوره اکسیر
دکتری: روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی، آزاد اسلامی

کارشناسی: روانشناسی بالینی، دانشگاه علاوه طباطبایی